Personværnserklæring for RsV Gruppen

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om vern av personopplysninger fra 15.06.18 (i kraft 20.07.18)

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst, sammen med kontaktinformasjon om databehandlere vi benytter.

1. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder.

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle kunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølging.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysninger vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi lagrer opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

2. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører.

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysninger vi trenger.

Vi lagrer opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

3. Ansatte.

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår interesse som følger at vi er arbeidsgiver.

Vi behandler opplysninger også da vi er rettslig forpliktet til dette, for eksempel til å lagre og utlevere opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Noen opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med våre ansatte.

Våre ansatte er nødt til å gi oss de opplysninger vi trenger for formålene over.

Sensitive opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske mapper. Opplysningene er kun tilgjengelig for personalavdelingen, nærmeste leder samt daglig leder. Opplysninger som navn og kontaktdetaljer er tilgjengelig for øvrige ledere.

Vi gir lønnsansvarlig de opplysninger som er nødvendig for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids og inntektsforhold.

4. Tidligere ansatte.

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis dette skulle bli nødvendig. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettige interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver.

Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til dette, for eksempel å utlever og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

5.  Jobbsøkere.

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om vedkommende er egnet for den stilling som det er søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigete interesse i å ansette.

Det er frivillig å gi oss opplysninger, men de opplysninger som blir gitt vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

6. Rettigheter for de registrerte.

Du kan lese om dine rettigheter på Datatilsynets nettside

7. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon.

Adm.dir. Tor Eirik Iversen er på vegne av RsV Gruppen behandlingsansvarlig for selskapenes behandling av personvernsopplysninger.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig tilpr e-post: tor-eirik@rsvgruppen.no

Vår samarbeidspartner på datatjenester er: Dataingeniørene AS: post@dataing.no                           eller på tlf: +47 55 33 37 70

Vår adresse er: Litleåsveien 49c Pb.46 Ulset 5132 Nyborg.

Ved henvendelser ta kontakt pr E-mail:  post@rsvgruppen.no eller på tlf: +47 55 95 07 30.

Med vennlig hilsen RsV Gruppen